Pogoji in pravila nagradne igre

POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE ,,SLADKI PAKET POET,,

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre “SLADKI PAKET POET ”, je KZ Metlika z.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 27.1. pa do vključno 4.2.2021 na instagram profilu @winery_metlika. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Instagrama.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), STAREJŠI OD 18 LET. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki so ali se bodo se pridružili instagram profilu @winery_metlika in upoštevajo navodila nagradne igre. 

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani:

www.kletmetlika.si:

– v nagradni igri lahko sodelujejo le osebe, starejše od 18 let;

– nagradna igra poteka od od 27.1. pa do vključno 4.2.2021 do polnoči na instagram profilu @winery_metlika

– sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava;

– udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri;

– v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni KZ Metlika z.o.o. in njihovi ožji družinski člani.

Izmed sodelujočih v nagradni igri, bomo izžrebali 2 nagrajenca. Vsak nagrajenec prejme DARILNI PAKET Poet romantic, ki vsebuje 0,5L sladko aromatizirano vino Poet romantic in 20 čokoladnih kozarčkov.

Žrebanje bo potekalo dne 5.2.2021. Seznam nagrajencev bomo objavili na na instagram profilu @winery_metlika dne 5.2.2021.Nagrajenci bodo lahko do 5.3.2021 nagrado prevzeli, v eni zmed naših enot oz. po predhodnem dogovoru. Če nagrajenec do 5.3.2021 nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. 

Sladki paket Poet romantic je na voljo za prodajo v našem prodajnem centru  v Ljubljani in Metliki v vseh maloprodajnih enotah KZ Metlika in v spletni trgovini www.metlika-gastro.si

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na IG profilu @winery_metlika

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. 

5. Davki in akontacija dohodnine  

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.  

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek Facebook strani Vinske kleti Metlika obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.kletmetlika.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na IG profilu @winery_metlika, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

,,Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!,,

Metlika, 26.1.2021